(ก.ย.) ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ล่องเรือสำราญหรู 5วัน4คืน[บินTG] 36,900.-

ไลน์ปรึกษาเพื่อนโค้ดทัวร์ GH-0

• พักโรงแรมระดับ 5 ดาว…ลอยน้ำได้
• ตระการตา….เขื่อนยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลก “ซานเสียต้าป้า”
• ผ่านประตูน้ำ 5 ชั้น…..ระดับกินเนสบุ๊ค
• ล่องเรือสำราญ “YANGTZE GOLD ” ระดับ 5 ดาว…สู่แม่น้ำแยงซีเกียง
• อาหารพิเศษ “หม้อไฟฉงชิ่ง”
• พิเศษ !!! รวมค่าทิปเจ้าหน้าที่ของเรือ CREW TIPS ท่านละ 150 หยวนแล้ว

** ราคานี้ชัวร์ รวม ภาษีสนามบินไทย-จีนและค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแล้ว**
** ราคานี้ไม่แจกกระเป๋า ไม่รวมทิปไกด์ และทิปคนขับรถ **

กำหนดการเดินทาง
วันที่ 09-13 กันยายน 2558 ราคา 36,900.-
วันที่ 16-20 กันยายน 2558 ราคา 38,900.-

1. สุวรรณภูมิ-ฉงชิ่ง-หงหยาต้ง-ล่องเรือสำราญระดับ 5 ดาว YANGTZE GOLD
2. เมืองเฟิงตู(เมืองผี)-งานเลี้ยงต้อนรับโดยกัปตัน-ชมการแสดงบนเรือ
3. ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบชวีถังเสีย-เสี่ยวซานเสีย-ช่องแคบอูเสีย –งานเลี้ยงอำลาโดยกัปตันเรือ-ผ่านประตูน้ำระดับ 5ชั้น
4. เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า(ระดับกินเนสบุ๊ค)-ช่องแคบซีหลิงเสีย-อี๋ชาง-รถไฟฟ้าความเร็วสูง-ฉงชิ่ง
5. ฉงชิ่ง-ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย-ชมและเก็บภาพด้านนอกมหา
ศาลาประชาคม-ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ

วันแรก สุวรรณภูมิ-ฉงชิ่ง-หงหยาต้ง-ล่องเรือสำราญระดับ 5 ดาว YANGTZE GOLD

08.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ GO HOLIDAY TOUR คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
10.30 น. ออกเดินทางสู่ เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG684
14.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองฉงชิ่ง ตั้งอยู่ภาคตะวันตกของประเทศจีน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของรัฐบาลจีนพรรคก๊กมินตั๋งในสมัยที่ญี่ปุ่นรุกรานประเทศจีน แต่เดิมนั้นฉงชิ่งเป็นเมืองที่ขึ้นกับมณฑลซื่อชวน ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 1997 ทางรัฐบาลกลางของจีนได้ประกาศยกระดับให้ฉงชิ่ง แยกออกมาเป็นเมืองเอกเทศ ให้ขึ้นตรงกับรัฐบาลกลาง จึงทำให้ฉงชิ่งเป็นมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน และเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ แล้วยังเป็นประตูที่อยู่ทางทิศตะวันตกที่สำคัญของจีนเมืองหนึ่ง
เย็น เที่ยวชมหงหยาต้ง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสร้างใหม่ในแดนเก่า ตั้งอยู่ ณ บินเจียง ริมปากน้ำเจียหลินเจียงที่เชื่อมกับแยงซีเกียง ซึ่งเป็นย่านการค้าใหม่ มีทั้งอาคารขนาดใหญ่สร้างอยู่บนภูเขา ขนานไปกับแม่น้ำเจียหลิง โครงการประกอบด้วยโรงแรม ร้านค้าจำหน่ายสินค้า ร้านอาหารพื้นเมือง ร้านน้ำชา โรงละคร ซึ่งล้วนแล้วแต่ก่อสร้างใหม่แต่อนุรักษ์ ตกแต่งให้อยู่ในรูปแบบโบราณ ให้อารมณ์และบรรยากาศย้อนยุคสำหรับนักท่องเที่ยวที่มา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ หงหยาต้ง
** กรณีที่เที่ยวบินเกิดความล่าช้าหรือมีเหตุอื่นใดทำให้จัดอาหารที่ภัตตาคารในสนามบินไม่ทัน จะจัดอาหารว่างเป็นชุด KFC หรือ MAC DONALD ให้แทน **
พักบนเรือสำราญ YANGTZE GOLD ระดับ 5 ดาว

วันที่สอง เมืองเฟิงตู(เมืองผี)-งานเลี้ยงต้อนรับโดยกัปตัน-ชมการแสดงบนเรือ

เช้า รับประทานอาหาร เช้าบนเรือ
หลังจากเรือออกจากท่า ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์บริเวณสองฝั่งแม่น้ำ เรือเทียบที่ เมืองเฟิงตู นำท่านขึ้นฝั่ง เพื่อให้ท่านได้เที่ยวชม เมืองเฟิงตู ซึ่งมีฉายาว่าเป็น (เมืองผี) ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ ซึ่งสร้างขึ้นสมัย ราชวงศ์ถังประมาน1300 ปี ก่อน มาถึงสมัยราชวงศ์ซ่ง เมื่อ 900 ปีที่ผ่านมา มีนายอำเภอแซ่ หวาง “王” และนายอำเถอ แซ่เหยียน “阎” เคยมาอยู่ที่เมืองเฟิงตู แต่คนที่บันทึก จดประวัติการเมืองเฟิงตู จดแซ่ทั้งสองสลับกัน เลยเป็น 阎王-พยายม ดังนั้นชาวเมืองเฟิงตู จึงผิดตามผิด สร้างเป็นเมืองนรก ตามความเชื่อของศาสนาเต๋าขึ้นมา ซึ่งมียมทูต ผู้ตรวจสมุดบัญชีรายชื่อของวิญญาณ ข้ามสะพานจำใจ ให้ไปดูว่าตอนที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นั้นเคยทำเรื่องชั่วดีอะไรบ้าง? และให้กินน้ำชาขี้ลืมก่อนมาเกิดใหม่ ซึ่งเป็นการสอนให้คนเราควรทำแต่สิ่งดีๆ ไม่งั้นก็จะต้องตกนรก ถูกลงโทษทรมาน…. จากนั้นนำท่านกลับสู่เรือสำราญ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ…บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
จากนั้น ให้ท่านพักผ่อนหรือชมทิวทัศตามอัธยาศัย ซึ่งแม่น้ำแยงซี เป็นแม่นำเพียงสายเดียวเท่านั้นที่ไหลผ่า ภูเขาสูงชันนับร้อยๆเมตร สองฟากฝั่งริมแม่น้ำ ยิ่งใหญ่มโหฬาร ผ่านชม เมืองปราสาทหิน และผ่านชมเมืองว่านเสี่ยน ….
เย็น รับประทานอาหารค่ำห้องอาหารบนเรือ…
**พบกับการเลี้ยงต้อนรับจากกัปตันเรือ และเหล่ากลาสีเรืออย่างอบอุ่น **
ค่ำ ชมการแสดงบนเรือ
พักบนเรือสำราญ YANGTZE GOLD ระดับ 5 ดาว

วันที่สาม ล่องแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบชวีถังเสีย-เสี่ยวซานเสีย-ช่องแคบอูเสีย-งานเลี้ยงอำลา
โดยกัปตันเรือ-ผ่านประตูน้ำระดับ 5ชั้น

เช้า รับประทานอาหาร เช้าบนเรือ
เรือจะแล่นผ่านเขตทิวทัศน์ ช่องแคบที่1 ช่องแคบชวีถังเสีย(ช่องแคบที่ยิ่งใหญ่ ตระการตา) –瞿塘天下雄ชึ่งเป็นช่องแคบที่มีความยาวสั้นที่สุดเพียง 8 กิโลเมตร และเป็นช่องแคบที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวพอสมควรโดยเฉพาะประตูขุยเหมินบริเวณนี้กระแสน้ำจะไหลเชี่ยวกรากมากเนื่องจากน้ำที่มีหน้ากว้างกว่าหนึ่งกิโลเมตรและถูกบีบให้ไหลผ่านที่ประตูขุยเหมินเพียง 300 เมตรเท่านั้น ทั้งทางน้ำยังหักสอกไม่เห็นทางน้ำ เรือต้องกลับลำอย่างกระทันหัน โดยเฉพาะในอดีตเรือสำราญต้องฝ่าด่านอันแข็งแกร่งนี้ไปให้ได้ด้วยความปลอดภัย(เปรียบนัยดังคนเมื่อพานพบอุปสรรคในชีวิตแล้วต้องอย่าท้อถอยหรือยอมแพ้ที่จะฝ่าฟันไปให้พ้น)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ…บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
จากนั้นนำท่านลงเรือเล็ก (60 ท่าน )เพื่อชมความงามของ เสี่ยวซานเสีย ซึ่งตลอดระยะทางท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับความงามธรรมชาติของสองฟากฝั่ง แห่งแม่น้ำแยงซี (หากเป็นไปได้ ขอให้ติดกล้องส่องทางไกลไปด้วย) ท่านสามารถชม โรงแขวนของอดีต ที่นำโรงศพมาเก็บไว้บนซอกหินริมหน้าผาอันสูงชัน ชมประตูมังกร ร่องรอยเดินทับระเบียงเรียบหน้าผาที่สร้างโดยขงเบ้ง หลังจากนั้นกลับบนเรือสำราญ และเรือจะแล่นผ่าน ช่องแคบอูเสีย มีความยาวประมาณ 42 กิโลเมตร เป็นช่องแคบยาวอันดับสองในบรรดาช่องแคบของแม่น้ำแยงซีเกียง ซึ่งเป็นช่องแคบมี่มีฉายาว่า “อูเสีย”เป็นช่องแคบที่งามสง่า 巫峡天下秀 โดยที่สองฟากฝั่งจะมีแนวภูเขาหินผาสลับซับซ้อนที่มีลักษณะเหมือนหินวางเรียงรายกันเป็นชั้นอย่างมีระเบียบ ก่อให้เกิดทัศนียภาพที่โดดเด่นสวยงามเป็นพิเศษ ชมความสวยงามของยอดเขา 72 ยอด โดยเฉพาะยอดเขานางฟ้า อันลือชื่อ เชื่อกันว่า มาล่องแม่น้ำแยงซีเกียง ไม่เห็นนางฟ้า เท่ากับมาไม่ถึงแม่น้ำแยงซีเกียง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำห้องอาหารบนเรือ..
**พบกับการเลี้ยงอำลาจากกัปตันเรือ และเหล่ากะลาสีเรือ **
จากนั้นเรือผ่านประตูน้ำ 5 ชั้น จากบนเขื่อน ที่ขังน้ำสูง 170 เมตร ลงสู่ เชิงเขื่อน เรือจอดเทียบท่าที่อาณาเขต เขื่อนซานเสียต้าป้า ท่านจะได้ชมประตูน้ำขนาดใหญ่ เปิดและปิดการระบายน้ำเมตรต่อเมตร ของแต่ละขั้นประตู อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ โดยมีประตูให้เรือแล่นผ่าน 5 ลำดับชั้นด้วยกัน และนอกจากใช้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจแล้ว ยังช่วยป้องกันอุทกภัยสองฝากฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียงอีกด้วย
พักบนเรือสำราญ YANGTZE GOLD ระดับ 5 ดาว

วันที่สี่ เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า(ระดับกินเนสบุ๊ค)-ช่องแคบซีหลิงเสีย-อี๋ชาง-
รถไฟฟ้าความเร็วสูง-ฉงชิ่ง

เช้า รับประทานอาหาร เช้าบนเรือ
นำท่านขึ้นฝั่งชม เขื่อนยักษ์ อภิมหาโปรเจ็คระดับกินเนสบุ๊ค ซานเสียต้าป้า เป็นโครงการที่ใหญ่โตที่สุดอีกอย่างหนึ่งของจีน นับตั้งแต่การสร้างกำแพงเมืองจีน มีความยาวทั้งหมด 3,035 เมตร ช่องระบายน้ำยาว 483 เมตร ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำได้ถึง 39.3 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนสันเขื่อนสูง 185 เมตร แบ่งออกเป็น 5 ส่วน กล่าวคือ 2 ส่วนสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้าส่งให้พื้นที่ 1 ใน 5 ของประเทศจีน อีก 1 ส่วนสำหรับระบายน้ำ และ 2 ส่วนเป็นประตูสำหรับเรือแล่นผ่าน โดยแบ่ง เป็นเรือที่มีระวางขับน้ำตั้งแต่ 3000-10,000 ตัน และเรือที่มีระวางขับน้ำน้อยกว่า 3,000 ตัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ…บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
เรือจะล่องต่อเข้าสู่ ปลายช่องแคบซีหลิงเสีย จากเขื่อนซานเสียต้าป้า สู่อี๋ชางประมาณ 40กิโลเมตร (ช่องแคบซีหลิงเสีย ยาวประมาณ 70 กิโลเมตร) ในอดีต ถือได้ว่าเป็นช่องแคบที่มีอุปสรรคในการแล่นเรือมากที่สุด เนื่องจากบริเวณนี้จะมีทั้งแก่งหินและหินโสโครกมากมาย แต่หลังจากที่ได้สร้างเขื่อน เก่อโจว ขึ้น แก่งหินบริเวณช่องแคบแห่งนี้ได้ถูกทำลายไปเสียส่วนใหญ่ อีกทั้งระดับน้ำได้เพิ่มสูงขึ้นจากเดิม จึงทำให้อุปสรรคการเดินเรือสะดวกขึ้น นำท่านขึ้นฝั่งที่เมืองอี๋ชาง เมืองอี๋ชาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลหูเป่ย และอยู่ปากช่องแคบซีหลิงเสียของแม่น้ำแยงซีเกียงทางทิศตะวันออก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองอี๋ชาง นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูง เพื่อเดินทางจากเมืองอี๋ชางกลับไปยังเมืองฉงชิ่ง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง
เย็น รับประทานอาหารเย็น ทานที่ฉงชิ่ง
พัก HARBOUR PLAZA HOTEL ระดับ5ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า ฉงชิ่ง-ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย-ชมและเก็บภาพด้านนอกมหาศาลาประชาคม
ฉงชิ่ง-กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหาร เช้าบนเรือ
08.00 น. นำท่านไปยัง ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย ตั้งอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ปลดแอก ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงชัยชนะในการทำสงครามกลางเมืองเพื่อยึดครองเมืองฉงชิ่งกับเจียงไคเช็ค แต่ปัจจุบันกลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมือง เต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 3,000 ร้านอาหาร ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ อิสระเดินชมและช้อปปิ้งสินค้ายามค่ำคืน จากนั้นนำท่าน ชมและเก็บภาพด้านนอกมหาศาลาประชาคม (ต้าหลี่ถัง) ซึ่งนายเฮหลงแห่งกองทัพคอมมิวนิสต์ริเริ่มสร้างขึ้นภายหลังการปฏิวัติสำเร็จ ในปี1953 โดยจำลองแบบมาจากหอฟ้าเทียนถานเมืองปักกิ่ง ในปัจจุบันใช้เป็นที่ประชุมสภาผู้แทนและโรงละครของประชาชน สามารถจุคนได้กว่า 4,000 คน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หม้อไฟ ฉงชิ่ง
15.30 น. ออกเดินทางจาก เมืองฉงชิ่ง โดยสายการบินไทย (TG)
เที่ยวบินที่ TG685
17.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว
บางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจำนวนผู้โดยสาร
จำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจำนวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย

กำหนดการเดินทาง ราคา

ผู้ใหญ่

ราคาเด็ก 1 ท่าน

นอนกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

ราคาเด็ก(ไม่มีเตียง)

นอนกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยว

เพิ่ม

วันที่ 09-13 กันยายน 2558 36,900 36,900 35,900 12,000
วันที่ 16-20กันยายน 2558 38,900 38,900 37,900 12,000
*** หมายเหตุ : บนเรือไม่มีเตียงเสริม // ราคานี้สำหรับสัญชาติไทยเท่านั้น ***

โค้ดทัวร์ GH-0

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ทัวร์จีนคุณภาพเลือกได้ตามลิงค์ด้านล่างจ้า

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้
ทัวร์จีน ม.ค. ปักกิ่ง ม.ค. เซี่ยงไฮ้ ม.ค.
ทัวร์จีน ก.พ. ปักกิ่ง ก.พ. เซี่ยงไฮ้ ก.พ.
ทัวร์จีน มี.ค. ปักกิ่ง มี.ค. เซี่ยงไฮ้ มี.ค.
ทัวร์จีน เม.ย. ปักกิ่ง เม.ย. เซี่ยงไฮ้ เม.ย.
ทัวร์จีน พ.ค. ปักกิ่ง พ.ค. เซี่ยงไฮ้ พ.ค.
ทัวร์จีน มิ.ย. ปักกิ่ง มิ.ย. เซี่ยงไฮ้ มิ.ย.
ทัวร์จีน ก.ค. ปักกิ่ง ก.ค. เซี่ยงไฮ้ ก.ค.
ทัวร์จีน ส.ค. ปักกิ่ง ส.ค. เซี่ยงไฮ้ ส.ค.
ทัวร์จีน ก.ย. ปักกิ่ง ก.ย. เซี่ยงไฮ้ ก.ย.
ทัวร์จีน ต.ค. ปักกิ่ง ต.ค. เซี่ยงไฮ้ ต.ค.
ทัวร์จีน พ.ย. ปักกิ่ง พ.ย. เซี่ยงไฮ้ พ.ย.
ทัวร์จีน ธ.ค. ปักกิ่ง ธ.ค. เซี่ยงไฮ้ ธ.ค.
ปีใหม่ 2562 วันเด็ก วันวาเลนไทน์
วันตรุษจีน วันมาฆบูชา วันจักรี
วันสงกรานต์ วันแรงงาน วันพืชมงคล
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา
วันแม่ วันปิยะ วันพ่อ
วันรัฐธรรมนูญ วันคริสมาสต์ วันสิ้นปีส่งท้ายปี
 
สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่
สายตรงฝ่ายขาย 0956539645 รวมโปร ทัวร์โคตรถูก Line@ คลิ๊กที่นี่

ไลน์ปรึกษาเพื่อน

Leave a Reply

Your email address will not be published.