(ส.ค.) ทัวร์ชิงเต่า ภูเขาเหลาซาน เทศกาลเบียร์ 4วัน[บินนกสกู๊ต] 21,999.-

ไลน์ปรึกษาเพื่อนโค้ดทัวร์ SS-53

กำหนดการเดินทาง วันที่ 06-09 / 08-11 / 20-23 / 22-25 สิงหาคม 2560

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)-ชิงเต่า

12.30 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตูทางเข้าที่ 5 เคาน์เตอร์ 7 สายการบิน NOK SCOOT เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
15.25 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองชิงเต่า โดยสายการบิน NOK SCOOTเที่ยวบินที่ XW886 (ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องบิน)
21.25 น. เดินทางถึง สนามบินชิงเต่าหลิ่วถิง อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์พอร์ต มณฑลซานตง ซึ่งเป็นมณฑลชายฝั่งทะเลทางภาคตะวันออกของประเทศจีน และเป็นพื้นที่ปากแม่น้ำหวงเหอที่ไหลลงสู่ทะเลป๋อไห่ พื้นที่บนแผ่นดินมีอาณาเขตติดต่อกับมณฑลเหอเป่ย เหอหนัน อันฮุย เจียงซู ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พัก
พักที่ KAILAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สอง เสี่ยวอี๋ซาน-พิพิธภัณฑ์ที่ทำการเก่าประเทศเยอรมัน-ร้านขนมพื้นเมือง-ถนนแปดสาย (ปาต้ากวน)-โรงงานเบียร์ชิงเต่า

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม เสี่ยวอี๋ซาน จุดชมวิวที่ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองชิงเต่าในทุกๆมุมมองสวยงามแปลกตา ชมบ้านเรือนสไตล์เยอรมันเสมือนหนึ่งว่าท่านอยู่ในประเทศเยอรมันเลยทีเดียว นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ที่ทำการเก่าประเทศเยอรมัน สร้างโดยสถาปนิกของประเทศ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านขนมพื้นเมือง ซึ่งเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของเมืองชิงเต่า
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชม ถนนแปดสาย หรือ ปาต้ากวน อยู่ในเขตหุยเฉวียน จุดชมวิวที่สามารถพบเห็นสถาปัตยกรรม สไตล์ยุโรปได้อย่างหลากหลายกว่า 200 หลัง เนื่องจากเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเยอรมันมาก่อน เมื่อครั้งที่ชิงเต่าถูกยึดเป็นอาณานิคม นอกจากนี้ ปาต้ากวนยังเป็นสถานที่สุดแสนโรแมนติก ที่คู่รักหลายคู่เลือกมาถ่ายภาพแต่งงาน จากนั้นนำท่านชมแหล่งผลิตเบียร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน โรงงานเบียร์ชิงเต่า เริ่มตั้งแต่การก่อตั้งโรงงาน กระบวนการพัฒนาตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบันรู้จักกรรมวิธีในการกลั่นเบียร์ของโรงงานเบียร์แห่งแรกของประเทศจีนรวมทั้งกรรมวิธีการกลั่นเบียร์ที่ทันสมัยที่สุดในโลกปัจจุบัน”ชมขบวนการบรรจุเบียร์ใส่ขวด และกระป๋อง เพื่อจำหน่ายสู่ตลาดโลกอีกทั้งยังให้ท่านได้ลิ้มรสชิมเบียร์ชิงเต่าที่มีชื่อเสียง (พิเศษสุด…ฟรี ! ถ่ายรูปติดขวดเบียร์ชิงเต่า มีขวดเดียวในโลกเท่านั้น)
หมายเหตุ : ถ้าเครื่องปริ้นท์รูปขัดข้อง แถมฟรีเบียร์ชิงเต่าท่านละ 1ขวด
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสเมนูพิเศษ..อาหารเยอรมัน+เบียร์สดไม่อั้น
พักที่ KAILAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สาม ภุเขาเหลาซาน-เทศกาลเบียร์นานาชาติชิงเต่า (รวมบัตรค่าเข้า)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาเหลาซาน ภูเขาที่มีชื่อเสียงของซานตง อยู่ห่างจากเมืองชิงเต่า 30 กิโลเมตร กินเนื้อที่ 300 กว่าตาราง กิโลเมตร ยอดเขาของเหลาซานมีความสูงจากระดับนํ้าทะเลที่ 1,133 เมตร เป็นภูเขาที่อยู่ติดกับทะเล มีแร่นํ้าพุที่ใช้ทําเบียร์ชื่อดังยี่ห้อชิงเต่าที่ส่งขายทั่วโลก ในสมัยโบราณได้มีการบันทึกถึงทิวทัศน์ของภูเขาเหลาซานไว้ถึง 12 วิว เช่น เขา กบเขียว, แม่นํ้าแปดสาย, นํ้าตกแอ่งมังกร ฯลฯ อีกทั้งยังเป็นเขาที่มีวัดอันเป็นแหล่ง พำนักของนักพรตในศาสนาลัทธิเต๋าที่เก่าแก่และศักดิ์ที่สิททธิ์ที่สุด ตั้งอยู่หลายวัดด้วยกัน เช่น วัดไท่ชิง ดั่งมีคำโบราณกล่าวไว้ว่า “เขาเหลาซานแห่งนี้เป็นแหล่งที่อยู่ของมวลหมู่เหล่าเทวดา”
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เทศกาลเบียร์นานาชาติชิงเต่า (Qingdao International Beer Festival) เทศกาลเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย เริ่มแรกจัดขึ้นครั้งแรกในปี 1991 โดยจะถือปฏิบัติจัดเทศกาลในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสิงหาคมของแต่ละปี โดยจัดงานฉลองเป็นระยะเวลา 16 วัน มีเบียร์หลากหลายกว่า 200 แบรนด์ ทั้งจากผู้ผลิตในจีนและเบียร์นำเข้าชื่อดังอื่นๆ ทั้งนี้มีพิธีเปิดและพิธีปิดที่ยิ่งใหญ่อลังการ (รวมเฉพาะค่าเข้า)
ค่ำ อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกของท่าน
พักที่ KAILAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่ สะพานจ้านเฉียว-จัตุรัส 54-ศูนย์เรือใบโอลิมปิกชิงเต่า-ร้านไข่มุก-ชิงเต่า-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชม สะพานจ้านเฉียว สร้างในสมัยจักรพรรดิ์กวงสู่ราชวงศ์ชิง (ราวปี ค.ศ.1819) ตัวสะพานยาว 440 เมตร กว้าง 8 เมตร ยื่นลงไปในทะเล จากนั้นนําท่านชม จัตุรัส 54 สัญลักษณ์ของเมืองชิงเต่า สร้างขึ้นเพื่อเรียกร้องเมืองชิงเต่าคืนจากญี่ปุ่นใน วันที่ 4 พ.ค. ปี ค.ศ. 1919
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมภายนอกของ ศูนย์เรือใบโอลิมปิกชิงเต่า ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของเมืองชิงเต่า มีเนื้อที่ประมาณ 45 เฮกตาร์ นอกจากจะเป็นสถานที่จัดการแข่งขันเรือใบงานกีฬาโอลิมปิกแล้ว ยังรวมถึงหมู่บ้านนักกีฬา ศูนย์บริหาร ศูนย์ข่าว เป็นต้น จากนั้นนำท่านแวะ ร้านไข่มุก เลือกซื้อครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
22.35 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NOK SCOOT เที่ยวบินที่ XW885(ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่องบิน)
02.25+1 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้องละ

2 ท่านราคาท่านละ

(ไม่มีราคาเด็ก)

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

วันที่ 06-09 / 08-11 / 20-23 / 22-25 สิงหาคม 2560 21,999 บาท 4,500  บาท
ราคาพิเศษ ไม่รับจอยแลนด์

โค้ดทัวร์ SS-53

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ทัวร์จีนคุณภาพเลือกได้ตามลิงค์ด้านล่างจ้า

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้
ทัวร์จีน ม.ค. ปักกิ่ง ม.ค. เซี่ยงไฮ้ ม.ค.
ทัวร์จีน ก.พ. ปักกิ่ง ก.พ. เซี่ยงไฮ้ ก.พ.
ทัวร์จีน มี.ค. ปักกิ่ง มี.ค. เซี่ยงไฮ้ มี.ค.
ทัวร์จีน เม.ย. ปักกิ่ง เม.ย. เซี่ยงไฮ้ เม.ย.
ทัวร์จีน พ.ค. ปักกิ่ง พ.ค. เซี่ยงไฮ้ พ.ค.
ทัวร์จีน มิ.ย. ปักกิ่ง มิ.ย. เซี่ยงไฮ้ มิ.ย.
ทัวร์จีน ก.ค. ปักกิ่ง ก.ค. เซี่ยงไฮ้ ก.ค.
ทัวร์จีน ส.ค. ปักกิ่ง ส.ค. เซี่ยงไฮ้ ส.ค.
ทัวร์จีน ก.ย. ปักกิ่ง ก.ย. เซี่ยงไฮ้ ก.ย.
ทัวร์จีน ต.ค. ปักกิ่ง ต.ค. เซี่ยงไฮ้ ต.ค.
ทัวร์จีน พ.ย. ปักกิ่ง พ.ย. เซี่ยงไฮ้ พ.ย.
ทัวร์จีน ธ.ค. ปักกิ่ง ธ.ค. เซี่ยงไฮ้ ธ.ค.
ปีใหม่ 2562 วันเด็ก วันวาเลนไทน์
วันตรุษจีน วันมาฆบูชา วันจักรี
วันสงกรานต์ วันแรงงาน วันพืชมงคล
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา
วันแม่ วันปิยะ วันพ่อ
วันรัฐธรรมนูญ วันคริสมาสต์ วันสิ้นปีส่งท้ายปี
 
สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่
สายตรงฝ่ายขาย 0956539645 รวมโปร ทัวร์โคตรถูก Line@ คลิ๊กที่นี่

ไลน์ปรึกษาเพื่อน