(สงกรานต์) ทัวร์เซี่ยงไฮ้ ผู่โถวซาน(พักบนเกาะ)หังโจว 5วัน[บินSHANGHAI AIR] 32,888.-

ไลน์ปรึกษาเพื่อนโค้ดทัวร์ SS-17

กำหนดการเดินทาง วันที่ 11-15 / 12-16 เมษายน 2560

วันแรก กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง

06.30 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ( ระหว่างประเทศ ) ชั้น 4 ประตู 9 บริเวณ ( เคาน์เตอร์ NO. U15 – 21 ) สายการบิน SHANGHAI AIRLINES (FM) โดยมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ท่านก่อนออกเดินทาง
09.25 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดยสายการบิน SHANGHAI AIRLINES เที่ยวบินที่ FM842 
14.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้ “ นครปารีสแห่งตะวันออก ” ปัจจุบันเซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของจีน แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ เขตผู่ตงใหม่ และเขตผู่ซีเมืองเก่ากั้นโดยแม่น้ำหวงผู่ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตรเป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน” ถือ เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน ถนนนานกิง ศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของนครเชี่ยงไอ้ รวมทั้งห้างสรรพสินค้าใหญ่ชื่อดังกว่า 10 ห้าง
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…เสี่ยวหลงเปา
พักที่ PATTAYA HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สอง เซี่ยงไฮ้-หนิงปอ-เกาะผู่โถวซาน-วัดผู่จี้-วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป-องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนิงปอ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากหังโจว เป็นเมืองเล็กที่อยู่ติดทะเล เมืองหนิงปอเป็นเมืองอุตสาหกรรมและเป็นเมืองที่มีท่าเรือ ธุรกิจอุตสาหกรรม นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ท่าเรือจูเจียเจียน เพื่อโดยสารเรือสู่ เกาะผู่โถวซาน (ใช้เวลาในการนั่งเรือประมาณ 15 นาที) ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลเหลียนฮัวหยาง ซึ่งห่างจากอ่าวหังโจวมณฑลเจ๋อเจียง ประมาณ 100 ไมล์ทะเล
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านสู่ วัดผู่จี้ เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเกาะผู่โถ่วซาน สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่งตรงกับปี ค.ศ. 1080 ทำการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยจักรพรรดิเจิ้งแห่งราชวงศ์ชิง นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป เป็นวัดขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บนโขดหินริมทะเล เป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมที่แกะสลักจากไม้ ทาทับด้วยสีทอง องค์แรกของเกาะผู่โถวซาน จากนั้นนำท่านสักการะ องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ (หนานไห่กวนอิม) องค์ใหญ่และงดงามที่สุดในเกาะ สูงถึง 28 เมตร ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ตำหนักริมทะเล
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ PUTUOSHAN GRAND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (พักบนเกาะ 1 คืน)

วันที่สาม เกาะผู่โถวซาน-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา)-หมู่บ้านใบชา-ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านสู่ วัดผู่จี้ เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของเกาะผู่โถ่วซาน สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่งตรงกับปี ค.ศ. 1080 ทำการบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยจักรพรรดิเจิ้งแห่งราชวงศ์ชิง นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ เพื่อนั่งเรือข้ามฟากกลับมาสู่ ท่าเรือจูเจียเจียน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง มีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่งเป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า “บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว)”
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู (เรือเหมา) ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก มีเนื้อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยประมาณ 15 กิโลเมตร น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคมทับแสงในบึงน้ำลึก (หมายเหตุ :หากกรุ๊ปออกเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ล่องทะเลสาบซีหู ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่ใช้เรือเหมา) นำท่านชม หมู่บ้านใบชา ซึ่งเป็นชาเขียวที่มีชื่อที่สุดของประเทศจีน ให้ท่านได้ชิมชา จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ถนนโบราณเหอฟังเจี่ย ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เป็นต้น
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ…ไก่ขอทาน, หมูตงปอ
พักที่ SHUNCHANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่ หังโจว-เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-ตลาดเฉินหวังเมี่ยว

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่มีลวดลายสวยงามตามแบบฉบับยุโรป จน ได้รับขนานนามว่าเป็น “ นครปารีสแห่งตะวันออก ”
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านแวะ ร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่นผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดเฉินหวังเมี่ยว เป็นศูนย์รวมสินค้า และอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ… ซีฟู๊ด GOLDEN JAGUAR ระดับ 6 ดาว อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติระดับ 6 ดาว ที่อยู่ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง เพื่อให้ท่านจะได้ชิมอาหารกว่า 200 ชนิด อาทิ หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊กเนื้อ เป็ด ไก่งวง แพะย่าง กุ้งทอด ติ่มซำ รวมถึงเค็กหลากหลายชนิด พิเศษ!!!!! เครื่องดื่มไม่อั้น เช่น ชาเขียวหลงจิ่ง ชาอวู่หลง น้ำผลไม้ เบียร์ท้องถิ่น ไวน์แดงท้องถิ่น และ ไอศกรีม ยี่ห้อ Haagen Dazs (เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของภัตตาคาร โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า)
พักที่ PATTAYA HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ขึ้นตึก SWFC (ชั้น 100)-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-ร้านหยก-ตลาดก๊อปปี้ เถาเป่าเฉิง-เซี่ยงไฮ้-กรุงเทพฯ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “บัวหิมะ” สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม ผุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน จากนั้นนำท่าน ขึ้นตึก SWFC (ชั้น 100) เป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีนด้วยความสูงถึง492 เมตร มี101ชั้นบนพื้นที่ 381,600 ตารางเมตร ในเขตผู่ตงของมหานครเซี่ยงไฮ้เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ที่เต็มไปด้วยตึกรูปร่างสวยงามแปลกตานานาชนิด
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ….ไก่แดง โต๊ะละ 2 ตัว
บ่าย นำท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ ใต้แม่น้ำหวงผู่ ลงไป 50 เมตร ในอุโมงค์ตกแต่งด้วยเเสงเลเซอร์ เป็นรูปต่าง ๆ ตื่นตาตื่นใจ นำท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งจุใจกับ ตลาดก๊อปปี้เถาเป่าเฉิง มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายหลากหลายยี่ห้อในราคาย่อมเยา ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า ให้ท่านเลือกช้อปอย่างเต็มอิ่ม
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
22.30 น. เหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SHANGHAI AIRLINES เที่ยวบินที่ FM841
01.55+1 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ / เด็ก พักห้องละ

2 ท่านราคาท่านละ

(ไม่มีราคาเด็ก)

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

ท่านละ

วันที่ 11-15 / 12-16 เมษายน 2560    32,888 บาท  5,500  บาท
ราคาพิเศษไม่รับจอยแลนด์และไม่มีราคาเด็ก

โค้ดทัวร์ SS-17

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

ทัวร์จีนคุณภาพเลือกได้ตามลิงค์ด้านล่างจ้า

ทัวร์จีน ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้
ทัวร์จีน ม.ค. ปักกิ่ง ม.ค. เซี่ยงไฮ้ ม.ค.
ทัวร์จีน ก.พ. ปักกิ่ง ก.พ. เซี่ยงไฮ้ ก.พ.
ทัวร์จีน มี.ค. ปักกิ่ง มี.ค. เซี่ยงไฮ้ มี.ค.
ทัวร์จีน เม.ย. ปักกิ่ง เม.ย. เซี่ยงไฮ้ เม.ย.
ทัวร์จีน พ.ค. ปักกิ่ง พ.ค. เซี่ยงไฮ้ พ.ค.
ทัวร์จีน มิ.ย. ปักกิ่ง มิ.ย. เซี่ยงไฮ้ มิ.ย.
ทัวร์จีน ก.ค. ปักกิ่ง ก.ค. เซี่ยงไฮ้ ก.ค.
ทัวร์จีน ส.ค. ปักกิ่ง ส.ค. เซี่ยงไฮ้ ส.ค.
ทัวร์จีน ก.ย. ปักกิ่ง ก.ย. เซี่ยงไฮ้ ก.ย.
ทัวร์จีน ต.ค. ปักกิ่ง ต.ค. เซี่ยงไฮ้ ต.ค.
ทัวร์จีน พ.ย. ปักกิ่ง พ.ย. เซี่ยงไฮ้ พ.ย.
ทัวร์จีน ธ.ค. ปักกิ่ง ธ.ค. เซี่ยงไฮ้ ธ.ค.
ปีใหม่ 2562 วันเด็ก วันวาเลนไทน์
วันตรุษจีน วันมาฆบูชา วันจักรี
วันสงกรานต์ วันแรงงาน วันพืชมงคล
วันวิสาขบูชา วันอาสาฬ วันเข้าพรรษา
วันแม่ วันปิยะ วันพ่อ
วันรัฐธรรมนูญ วันคริสมาสต์ วันสิ้นปีส่งท้ายปี
 
สอบถามผ่าน FB Messenger คลิ๊กที่นี่
สายตรงฝ่ายขาย 0956539645 รวมโปร ทัวร์โคตรถูก Line@ คลิ๊กที่นี่

ไลน์ปรึกษาเพื่อน